Bantuan adalah isti­­lah dalam Islam yang berarti pemberian alias amal seseorang kepada manusia lain secara su­­ka ikhlas, seperti misalnya mengeluarkan har­ta dengan panduan mencari ridho dari Sang pencipta SWT. Akan tetapi sedekah otonom artinya teperinci, ti­dak cuma mengeluarkan kapital. Nabi Muhammad SAW mengeluarkan bahwa: “Se­ga­la bentuk reputasi adalah sedekah” (HR Muslim).

http://pondokislami.com/10-keutamaan-sedekah-beserta-ayat-al-quran-dan-hadist-tentang-sedekah-shodaqoh.html dalam bersedekah hisab kaum Muslimin pun terdapat dalam Alquran, yakni: ‘’Tidak terselip kebaikan di dalam kebanyakan bi­si­kan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan atas orang yang menyuruh (manusia) mem­be­ri sumbangan, atau mengerjakan ma’ruf alias menga­da­kan perbaikan di antara oknum. Dan ba­rang­siapa yang berbuat demikian olehkarena itu men­cari keridhaan Allah, jadi kelak Abdi akan menyampaikan kepadanya ganjaran yang raksasa. ’’

sedekah-sedekahManfaat bersedekah juga banyak. Mula-mula se­per­ti yang sudah dijelaskan di dalam Kitab suci alquran: “Orang-orang yang menafkahkan har­ta­nya di silam dan pada siang tarikh secara ter­sem­bunyi dan langsung, maka mere­ka mendapat ganjaran di bingkai Tuhannya. Tiada kekhawatiran lawan mereka serta tidak (pula) mereka bersedih hati. ”

Kedua, Nabi Muhammad juga SAW ber­sab­da: “Bersegeralah bersedekah, benih ba­la gagal tidak sudah bisa mengikuti sede­kah (HR Imam Baihaqi). ” Ke-3, “Sedekah da­pat menghapus kelicikan sebagaimana larutan me­ma­damkan api (HR Tirmidzi). ” Keempat, Men­da­pat panji-panji di perian kiamat. Nabi SAW berkata, “Seorang yang bersedekah de­ngan tangan kanannya, ia mengendapkan amal­nya tersebut sampai-sampai tangan kirinya tidak menge­tahui segala sesuatu yang disedekahkan oleh ta­ngan kanannya (HR. Bukhari). ”


Namun menzakatkan pun pun ada adat cara­nya agar sedekah yang diberikan benar-benar da­pat jadi amal yang baik. Bersedekah ha­rus daripada hasil yang halal, semata perkara atau uang yang kita sedekahkan kepada golongan yang memerlukan mesti terdiri daripada dampak yang halal. Karena, rezeki yang lulus akan meng­gu­gurkan dosa dan mendatangkan ganjaran. Seki­ranya seseorang bersedekah secara harta yang haram, dia tidak akan memperolehi seba­rang reputasi kecuali hukuman kerana menyampaikan se­­sua­tu yang haram kepada orang beda.

Sedekah secara niat yang ikhlas. Maksudnya ada­lah sumbangan dengan seikhlas hati, tak mengung­kit, mengomel, membidas dan menyakiti hati orang yang nampi sedekah sebab per­bua­tan berikut haram & akan merosakkan niat ber­se­­dekah. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 264 ber­mak­sud, Allah sudah membandingkan orang-orang yang meninggikan dalam kebajikan sedekahnya se­per­­ti “Batu seput yang ditemui tanah diatasnya, kemu­dian kerakal itu ditimpa hujan lebat. Setelah hujan re­da, kerikil itu sungguh licin serta tiada sedang tanah di atas­nya. Demikian juga beserta orang yang kafir & riak. Tersebut gagal merekam satu tanda mata pa­ha­la daripada apa yang telah diusahakan. Serta ingatlah bahawa Allah tidak akan memberi pe­tun­juk kepada kerabat kafir. ”

Terakhir, sedekah untuk menulenkan diri dan har­ta. Surah Al-Taubah butir 103 menunjukkan ba­ha­wa, “Ambil sedekah dari harta itu un­tuk menebas dan menulenkan mereka, dan doakanlah tersebut. Sesungguhnya ciri kau ini menjadi ketenangan hati mereka. Allah Terlampau Mendengar sedang Maha Menyidik. Ayat tersebut mewakili dua perkara utama iaitu kurang lebih yang kudu disedekahkan serta sebab untuk bersede­kah. Bantuan bertujuan mencabut jiwa serta har­ta yang dimiliki. ”

Sedekah meski sekadar meluluskan, amalan berikut mempunyai banyak manfaat yang perlu kita ke­ta­­hui. Moral sedekah bukan hanya dirasakan oleh penerima atau kelompok yang kita beri bantuan, na­mun kepentingan sedekah itu juga dapat kita ra­sa­kannya. Amalan sedekah sangat digalakkan da­lam Islam, karena kalian mampu memberikan ke­se­nangan dan kebahagiaan lawan pihak yang me­mer­lukan. Sungguh lagi kepada golongan yang betul-betul memerlukan bantuan.